Zwolsche Vecht Regatta

Snein 10 juny 2018

Wedstriid

Nije nûmers

Yn 2018 sil de wedstriid op snein 10 juny hâlden wurde. De útskreaune nûmers binne
ferspraat oer trije blokken. Dêrtroch kin der dûbeld start wurde. Troch it súkses fan de lêste
edysje, dit jier, wer lytse nûmers as skif en twa-sûnder. Dêrnjonken binne fansels ek de
junior nûmers. Hjirfoar wurde gjin registraasjekosten berekkene!
De skiffs, de twa-sûnders en de junioaren fjouwers roeie yn it earste blok. Wy hawwe
besletten om dit earste blok in koartere ôfstân fan 3 km farre to litten. De junioaren-achten yn
blok 2 en 3 farre it hiele trajekt fan 5 km.
De wedstriid is benammen spesiaal troch it prachtige roeiwetter en de oantreklike lokaasje
fan de ZRZV. As it moai waar is stiet dizze garant foar in hearlike frisse dûk yn it heldere
wetter fan de kolk nei ôfrin fan de striid.

Utskreaune nûmers

Blok 9.45 ûre: (ôfstân: 3 km): V1x, J1x, DV1x, M1x, H1x, D1x, V2-,  DV2-, H2-, D2-, D2x, J2x, M2x, J4x, M4x,

Blok 12.00 ûre:( ôfstân: 5 km)  DV8+, M8+, V4*, V4+, HCL4+, DV2x, DVC4*, DVC4+, DErvC4+, HCl4*, DCl8+

Blok 14.45 ûre: (ôfstân: 5 km) H8+,  V8+, J8+, D8+, MixCl8+, DV4*, DV4+, DCL4+,  VC4*, VC4+, HervC4+, DCl4*, HCl8+, V2x, MixCl2x, Mix4x

 

Bisjoch ynskriuwe

Ynskriuwe

Ynskriuwing stiet iepen fia it ynskriuwsysteem fan de KNRB.

(ZRZV-leden kinne ynskriuwe fia de wedstriidsekretaris fan de ZRZV (Bram) en moatte dêrfoar dus in email stjoere nei wedstrijdsecretaris@zrzv.nl)

Trajekt

Krekt as yn it ôfrûne jier sille wy yn 2018 op 'e nij op de Oeriselske Fecht roeie. In idylliske meänderjende rivier. De wedstriid giet mei de stream mei. De start fan blok 2 en blokje 3 is op 'e hichte fan de brêge fan de A28 oer de Fecht. De finish is sa'n 100 meter foar de mûning fan de Fecht yn 'e Swarte Wetter. De earste blok roeit in koarter trajekt fan 3 km. De start dêrfan is op 'e hichte fan it fuotfear fan Haerst en de finish is op itselde plak sa’t hjir boppe biskreaun is.


Jo kinne net lâns it trajekt fytse, mar der is in moai taskôgersplak by it Haerster Fear oan’e Swolske kant. Jo kinne hjir klikke foar in kaartsje en informaasje.


Oernachtsje

Moai en ûntspannen om dyn wedstriid te begjinnen en in wykein útsje fan te meitsjen en der in besite oan 'e prachtige Hansestêd fan Swol oan fêst to plakken? Wy kinne de folgjende kampings oanbefelje, allegear prachtich oan’e Fecht: De Agnietenberg Terra Nautic Kamp en Zo (krekt bûten Swol)

De Agnietenberg
Terra Nautic
Vecht en Zo (iets buiten Zwolle)

Foar in folsleine list fan oernachtingsadressen sjoch https://www.visitzwolle.com/overnachten/

 

Sponsors